Wprowadzone przez lnadmin

Zapis windykacyjny

Wielokrotnie spadkobiercy przeżywają niezwykłe rozczarowania, kiedy dowiadują się, iż przeznaczony dla nich w testamencie  określony przedmiot czy nieruchomość może nie przypaść im w udziale w wyniku działu spadku. Często osoba sporządzająca testament nie ma świadomości, że jej wola będzie oceniana przez Sąd w inny sposób, uzależniony od wartości całości spadku, oraz wartości poszczególnych przedmiotów spadku, […]

Zachowek – a podatek od spadku

Spadkodawca, który zapłacił zachowek ma prawo zaliczyć zapłacone kwoty do długów spadkowych, które jednak tylko zmniejszają należny podatek. Nie wystarczy zobowiązanie do zapłaty zachowku wynikające z ugody czy orzeczenia sądowego zachowek musi być wypłacony. Jeżeli został zapłacony podatek spadkowy bez odliczenia zachowku, który został zapłacony później, to wówczas trzeba złożyć korektę zeznania podatkowego i załączyć […]

NSA korzystnie zdefiniował „zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych”

Nareszcie zwolnienie z PIT przy sprzedaży nieruchomości, kiedy uzyskane pieniądze podatnik przeznaczy na zakup innego lokum nie zostało ograniczone do tylko jednego mieszkania, w którym podatnik zamieszkuje. NSA stwierdził, iż własne cele mieszkaniowe można zaspokajać w różnych mieszkaniach, nawet jeżeli się tam nocuje sporadycznie. To bardzo ważne orzeczenie, ponieważ dotychczas fiskus bardzo kategorycznie ograniczał ulgę […]

Podstawy unieważnienia małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa oznacza, że nie zostało ono ważnie zawarte. Zatem w przeciwieństwie do rozwodu, który oznacza rozwiązanie ważnego małżeństwa z przyczyn jakie wystąpiły już po jego zawarciu, unieważnienie następuje z powodów istniejących już w chwili jego zawarcia. O nieważności małżeństwa orzeka sąd. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy zawiera zamknięty katalog podstaw unieważnienia małżeństwa (art. 17 k.r.i.o.). […]

Możliwość ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z art. 43§1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Ustawodawca zaznacza jednak w §2 i 3 przywołanego przepisu, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z […]

Możliwość dochodzenia roszczeń alimentacyjnych z datą wsteczną

Zaległych alimentów można żądać w zasadzie za okres 3 lat, gdyż roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem tego okresu. Generalna zasada jest jednak taka, że sąd przyznaje tylko alimenty bieżące, które naliczane są od dnia złożenia pozwu. Zgodnie bowiem z ugruntowanym stanowiskiem Sądu Najwyższego, alimenty z natury swej są przeznaczone na potrzeby bieżące, natomiast za […]

Egzekucja kontaktów z dzieckiem – podstawa i tryb postępowania

Postępowanie w sprawie wyegzekwowania kontaktów z dzieckiem uregulowane zostało w art. 59815-59821 k.p.c. Jego istotą jest wymierzenie kary pieniężnej osobie utrudniającej kontakty z dzieckiem na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów. Postępowanie dotyczące kary pieniężnej nie jest wszczynane przez sąd opiekuńczy z urzędu. Wyróżnia się w nim dwie fazy: fazę określania wysokości kary oraz fazę nakazania zapłaty […]

Wspólny plan wychowawczy

W wyroku orzekającym rozwód bądź separację sąd obligatoryjnie decyduje o kilku, wymienionych wprost w obowiązujących przepisach prawnych, ważnych kwestiach dotyczących pośrednio lub bezpośrednio stron postępowania. Jedną z nich jest sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków oraz kontakty z nimi.             Najczęstszą sytuacją jest powierzenie przez sąd wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z […]

Zwolnienie dyscyplinarne – kształt zwolnienia, o czym powinien pamiętać pracodawca?

Zwolnienie dyscyplinarne jest jednym z najbardziej sformalizowanych a przez to najczęściej podważanych przez Sądy sposobów na zakończenie współpracy z pracownikiem. Dokonując zwolnienia pracownika w tym trybie pracodawca winien nie tylko zastanowić się, czy przyczyna takiego rozwiązania stosunku pracy jest należycie uzasadniona ale powinien również dochować należytej staranności przy formułowaniu samego dokumentu.             Zgodnie z przepisami […]

Zwolnienie dyscyplinarne – jak się od niego odwołać, inicjatywa dowodowa pracownika

Pojęcie „zwolnienie dyscyplinarne” obejmuje rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: 1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; 2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem; 3. zawinionej […]