Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

25 kwietnia obchodzony jest Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. Czym jest? Dlaczego to niebezpieczne z punktu widzenia budowania relacji społecznych? Poniżej komentarz mecenasa Marka Jarosiewicza.

Alienację rodzicielską definiuje się najczęściej jako izolację dziecka od jednego z rodziców poprzez działania drugiego z nich. Często jest ona powiązana z manipulacją dzieckiem – np. „przekupywaniem” dziecka prezentami lub kosztownymi atrakcjami, jeśli zamiast spotkania z alienowanym rodzicem pozostanie ono w domu, albo przedstawianie drugiego rodzica wyłącznie w negatywnym świetle, jako osoby skonfliktowanej nie tylko z byłym małżonkiem, czy partnerem, ale też z dzieckiem.

Dziś nie ulega już żadnej wątpliwości, że alienacja wyrządza ogromną krzywdę dziecku i sieje spustoszenie w jego psychice – skutki takiego zachowania zwykle trzeba usuwać latami. Niestety, w naszej praktyce zawodowej obserwujemy w ostatnich rosnącą liczbę spraw, w których dzieci zostają wplątane w konflikty miedzy rodzicami, m.in. poprzez alienację; dość powszechnie zjawisko to występuje zwłaszcza w początkowych okresach po rozpadzie związku. Siłą rzeczy, coraz częściej sprawy tego rodzaju trafiają również do naszej kancelarii.

W moim przekonaniu alienacja rodzicielska charakteryzuje się pewną stałością – powinno to być ze swej istoty działanie długotrwałe i uporczywe, ukierunkowane na zerwanie więzi drugiego rodzica z dzieckiem. Zachowania polegające na tym, że dziecko nie jest wydawane wyłącznie na święta, czy na wycieczkę wakacyjną, o ile jest to sprzeczne z orzeczeniem lub ugodą regulującymi kontakt, stanowią oczywiście naruszenie prawa, ale nie w randze alienacji rodzicielskiej. Z pewnością są one jednak wystarczające do tego, by rodzic poszkodowany takimi „złośliwościami” wystąpił z wnioskiem do sądu o egzekucję kontaktów.

Najprostsza porada dla dotkniętych alienacją? Podjąć działania ukierunkowane na przeciwdziałanie alienacji – i to jak najszybciej. Zazwyczaj będą one polegały na wszczęciu odpowiedniego postępowania sądowego. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w obecnych realiach sądowych od złożenia wniosku do jego rozpoznania może upłynąć sporo czasu – dlatego też tak ważna jest natychmiastowa reakcja. Działania przeciwdziałające alinacji służą nie tylko interesom poszkodowanego rodzica, ale także dziecka.

Na Górę