Jest to jeden z tematów, którym zajmuje się stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom we współpracy z naszą kancelarią. Okazuje się, że wielu pracowników ma wyraźne oczekiwania względem swoich pracodawców – rośnie inflacja, rosną stopy procentowe, rosną ceny w sklepach i raty kredytów – pensje więc również… powinny rosnąć. Czy tak jest w rzeczywistości?

Komentarz Mecenasa Marka Jarosiewicza, adwokata kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski i prawnika stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

   Przepisy prawa pracy zasadniczo nie przewidują automatycznej waloryzacji wynagrodzenia za pracę motywowanej wysoką inflacją, jednak można wskazać kilka przypadków, kiedy można żądać od pracodawcy wypłaty większego wynagrodzenia.

   Pierwsza i zarazem najbardziej oczywista sytuacja wiąże się oczywiście z podnoszeniem płacy minimalnej – jeśli minimalne wynagrodzenie za pracę zostało podniesione w taki sposób, że przewyższa dotychczasowe wynagrodzenie pracownika, oczywiście pracownik ma prawo żądać wynagrodzenia w wysokości zwiększonej w taki sposób, by odpowiadało ono co najmniej aktualnej wysokości płacy minimalnej.

   Po drugie, nic nie stoi na przeszkodzie, by przy zawieraniu umów o pracę strony zawarły w nich klauzule waloryzacyjne – np. przewidujące coroczną waloryzację wynagrodzenia o wysokość wskaźnika inflacji. Tego rodzaju rozwiązania stosuje się zwykle w umowach o pracę zawieranych z osobami zatrudnianymi na stanowiskach menadżerskich, tym niemniej co do zasady mogą one występować w każdej umowie o pracę.

   Postanowienia dotyczące waloryzacji wynagrodzeń mogą być też zawarte w regulaminach wynagradzania – oczywiście, jeśli taki obowiązek wynika z regulaminu, pracodawca powinien zgodnie z regulaminem podnieść wynagrodzenie wypłacane pracownikowi.

    Można wskazać na jeszcze jedną sytuację, w której pracownik mógłby żądać zwiększenia wypłaty – wynikającą z zasady równego traktowania pracowników. Z zasady tej wynika bowiem m.in. obowiązek równego wynagradzania. W praktyce oznacza to, że pracownicy zajmujący te same stanowiska i osiągający zbliżone wyniki pracy powinni otrzymywać takie samo wynagrodzenie – jeśli jest inaczej, gorzej wynagradzani mogą się domagać podwyżki, a brak uwzględnienia takiego żądania mógłby stanowić naruszenie przywołanej zasady równego traktowania.

   W pozostałych wypadkach  kwestia podwyżki jest sprawą wzajemnych ustaleń stron stosunku pracy i pracodawca nie jest zobowiązany do uwzględniania ewentualnych żądań pracownika. Jeśli zaś pracownik jest niezadowolony z wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia, pozostaje mu wypowiedzieć stosunek pracy.

Publikacje medialne z wypowiedzią mecenasa Marka Jarosiewicza:

https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/pracownicy-skarza-sie-na-brak-podwyzek-chcesz-wiecej-zarabiac-bierz-nadgodziny,92641.html

https://www.infor.pl/prawo/zarobki/zarobki-w-polsce/5582982,brak-podwyzki-pracownik-skargi.html

https://plusydlabiznesu.pl/aktualnosci/3213/pracownicy-skarza-sie-na-brak-podwyzek