W dniu 18 maja 2015 r. zmieniły się zasady orzekania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich bądź określonego rodzaju) obligatoryjnie albo fakultatywnie orzekany jest jako środek karny obok kary przewidzianej za niektóre przestępstwa uregulowane w Rozdziale XXI Kodeksu Karnego, tj. przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

  1. Do dnia 17 maja 2015 r. za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynikało, że prowadzenie pojazdu przez sprawcę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji) sąd obligatoryjnie orzekał wobec sprawcy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa pozostawał w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, popełniając przestępstwo spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach albo sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo takiej katastrofy, bądź naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, spowodował nieumyślnie wypadek, w którym naruszone zostały czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby na okres nieprzekraczający 7 dni. W takich przypadkach środek karny zakazu prowadzenia pojazdów orzekany był na okres od roku do 10 lat.Od dnia 18 maja 2015 r. za wyżej wymienione przestępstwa sąd zobowiązany jest orzec środek karny zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata, zaś górna granica wysokości środka wzrosła do 15 lat.
  1. Do dnia 17 maja 2015 r. sąd zobowiązany był orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w stosunku do sprawcy katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, której następstwem była śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, spowodował nieumyślnie wypadek, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. Od dnia 18 maja 2015 r. poza przypadkami przestępstw opisanych wyżej sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio także w do sprawcy, który znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, będąc już uprzednio prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego oraz w stosunku do sprawcy katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, a także sprawcy sprowadzającego bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym i sprawcy powodującego nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała na okres przekraczający 7 dni, o ile czyny te popełnione zostały w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego oraz gdy wobec osoby, która znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w okresie obowiązywania wobec niej zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.
  1. Nie uległa zmianie reguła dotycząca orzekania zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w przypadkach opisanych w pkt 2. W takich sytuacjach nadal sąd obligatoryjnie orzeka dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
  1. Nie zmieniła się również zasada fakultatywnego orzekania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, z tym że do 17 maja 2015 r. środek ten sad mógł orzec w granicach od roku do 10 lat, zaś od dnia 18 maja 2015 r. od roku do 15 lat.

 

Podstawa prawna: art. 39, 42, 43, 173, 174, 177, 178a Kodeksu karnego.