Procedura dochodzenia roszczeń od obcokrajowca w związku z wypadkiem komunikacyjnym

Na tle wielopłaszczyznowej obecnie integracji europejskiej wyłania się problem transgranicznego ruchu drogowego i likwidacji szkód komunikacyjnych z elementem zagranicznym. Równolegle wzrasta udział w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej…

Kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania, a kiedy odmawia ich wypłaty?

Obecnie, gdy przeważająca większość naszego społeczeństwa posiada samochód, często nawet więcej niż jeden, a przemieszczanie się przy użyciu pojazdów mechanicznych stało się najpowszechniejszym sposobem komunikacji i podróżowania,…

Krąg osób uprawnionych z tytułu zadośćuczynienia po śmierci członka rodziny

Osoba najbliższa na podstawie aktualnie obowiązującego Kodeksu cywilnego może dochodzić zadośćuczynienia za doznaną krzywdę spowodowaną śmiercią członka rodziny. Przepis art. 446 § 4 k.c. stanowi, że „Sąd może także przyznać…

Co to jest klauzula prolongacyjna w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392 j.t.) zwana dalej UbezOU.   Klauzula prolongacyjna -…

Czas najmu pojazdu zastępczego i żądanie zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów

Jedną z najbardziej uciążliwych dolegliwości dla każdego kierowcy, którego pojazd uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu w rezultacie kolizji drogowej spowodowanej przez innego uczestnika ruchu jest pozbawienie przez określony, z reguły…